انواع کنسرو

کنسرو نخود طلایی

١٥٨,٠٠٠ تومان

کنسرو نخود طلایی

١٥٨,٠٠٠ تومان

کنسرو عدسی

١٧٣,٠٠٠ تومان

کنسرو عدسی

١٧٣,٠٠٠ تومان

کنسرو لوبیا سبز

١٦١,٠٠٠ تومان

کنسرو لوبیا سبز

١٦١,٠٠٠ تومان

تن ماهی 180 گرمی

١٨٤,٠٠٠ تومان

تن ماهی 180 گرمی

١٨٤,٠٠٠ تومان

کنسرو مایه ماکارونی

١٦٥,٠٠٠ تومان

کنسرو مایه ماکارونی

١٦٥,٠٠٠ تومان

کنسرو مخلوط سبزیجات

١٩٨,٠٠٠ تومان

کنسرو مخلوط سبزیجات

١٩٨,٠٠٠ تومان

کنسرو ذرت

٢١٨,٠٠٠ تومان

کنسرو ذرت

٢١٨,٠٠٠ تومان

کنسرو لوبیا

١٨٤,٠٠٠ تومان

کنسرو لوبیا

١٨٤,٠٠٠ تومان

کنسرو نخود فرنگی

١٩٣,٠٠٠ تومان

کنسرو نخود فرنگی

١٩٣,٠٠٠ تومان

کنسرو بادمجان

١٦٤,٠٠٠ تومان

کنسرو بادمجان

١٦٤,٠٠٠ تومان

کنسرو باقالا

١٧٢,٠٠٠ تومان

کنسرو باقالا

١٧٢,٠٠٠ تومان

کنسرو لوبیا با قارچ

٢١٤,٠٠٠ تومان

کنسرو لوبیا با قارچ

٢١٤,٠٠٠ تومان