انواع شوریجات

خیار شور درجه یک

٢٨٥,٠٠٠ تومان

خیار شور درجه یک

٢٨٥,٠٠٠ تومان

خیار شور ممتاز

٣٦٥,٠٠٠ تومان

خیار شور ممتاز

٣٦٥,٠٠٠ تومان

خیار شور ویژه

٤٠٥,٠٠٠ تومان

خیار شور ویژه

٤٠٥,٠٠٠ تومان

شور مخلوط

١٤,٧٥٠ تومان

شور مخلوط

١٤,٧٥٠ تومان

زیتون شور ویژه شیشه

٤٣٥,٠٠٠ تومان

زیتون شور ویژه شیشه

٤٣٥,٠٠٠ تومان