انواع شوریجات

خیار شور درجه یک

١٥,٥٠٠ تومان

خیار شور درجه یک

١٥,٥٠٠ تومان

خیار شور ممتاز

١٨,٥٠٠ تومان

خیار شور ممتاز

١٨,٥٠٠ تومان

خیار شور ویژه

٢١,٠٠٠ تومان

خیار شور ویژه

٢١,٠٠٠ تومان

شور مخلوط

١٤,٧٥٠ تومان

شور مخلوط

١٤,٧٥٠ تومان

زیتون شور ویژه شیشه

٢٤,٦٠٠ تومان

زیتون شور ویژه شیشه

٢٤,٦٠٠ تومان