انواع ترشیجات

ترشی مخلوط درشت

١٩٨,٠٠٠ تومان

ترشی مخلوط درشت

١٩٨,٠٠٠ تومان

ترشی لیته

١٧٣,٠٠٠ تومان

ترشی لیته

١٧٣,٠٠٠ تومان

ترشی سیر مروارید

٣٩٥,٠٠٠ تومان

ترشی سیر مروارید

٣٩٥,٠٠٠ تومان

ترشی سیرگل

١٥,٢٥٠ تومان

ترشی سیرگل

١٥,٢٥٠ تومان

ترشی فلفل

١٨,٥٠٠ تومان

ترشی فلفل

١٨,٥٠٠ تومان

ترشی بندری

٢١٠,٠٠٠ تومان

ترشی بندری

٢١٠,٠٠٠ تومان